เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย Do & Don’t

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้กิจกรรมการเรียนการสอน “เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย Do & Don’t ” ของประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับของแต่ละทวีปในปี 2563 ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย อินเดีย และอเมริกา ในรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...