โครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปี2563 และแผนการดำเนินงานประจำ ปี2564

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น . สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้จัดประชุมโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปี2563 และแผนการดำเนินงานประจำ ปี2564 หลักสูตรบริหรธุรกิบัญฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ณ ห้องประชุมขั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตึก 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »