“ปัจฉิมนิทศนักศึกษาสหกิจศึกษา “ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการ “ปัจฉิมนิทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ”
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์สหกิศึกษา อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพเพิ่มเติม

Share to ...