“ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ”

โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ”
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...