การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2563
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »