โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการประจำภาคเรียนที่ 2/2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »