การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...