การประชุม ถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

การประชุม ถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน และการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และอาจารย์หรือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อเสริมสร้างกลไกสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ฯ สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และยั่งยืน

 

Translate »