คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชกัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชกัฏกาญจนบุรี
กระขวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และการเรียรู้ภาคปฏิบัติสขาวิชการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
วันที่๒๕ พฤศจีกายน ๒๕๖๓
ณ ต้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Translate »