คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ต้อประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...