พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร
ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายสนิท เหลืองบุตรนาค
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม