การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2563

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 9/2563
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม