“การเขียนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร”
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการ
สหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...