โครงการฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” “汉语交流培训项目” 黎府皇家大 学

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีน
” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
“汉语交流培训项目” 黎府皇家大
学举行

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม