การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...