โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง.การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับสายสนับสนุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง.การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับสายสนับสนุน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ชั้น 1 ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...