เส้นทางอาชีพบัญชีกับภาษีเงินได้

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการสัมมนาทางการบัญชี ” เส้นทางอาชีพบัญชีกับภาษีเงินได้ ”
วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชัน 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องประชุมศรีสองรัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...