ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ
” ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ”
วันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...