การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและฯ รุ่นที่2

โครงการ “การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ” รุ่นที่ 21
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education CWIE)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2564
ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...