การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »