แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๙

คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »