แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จัดการด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม