“การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »