การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal)” สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ปีการศึกษา 2564
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
และอาจารย์ชวลิต ยศสุนทร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
ผ่านรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ(Video Conference) Google Meet

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...