การให้ความรู้และการจัดทำบัญชีครัวเรือน (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการให้ความรู้และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...