การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม ณโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูบ่อบิด วันที่ 17 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการสร้างรายได้
ฝึกอาชีพเสริมผู้สูงวัย แรงงานนอกระบบ
กิจกรรม “การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม”
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูบ่อบิด
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...