การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดูเพื่อสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ในตำบลนาแขม ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ในตำบลนาแขม
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประทศ : U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดูเพื่อสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ในตำบลนาแขม ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3
ณ วัดจอมแจ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแขม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

Translate »