โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่19 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »