การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม