คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) คณะวิทยาการจัดการ โครงการย่อยการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...