การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ อักขระ กรรมากร
5. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 22กรกฎาคม 2564
ด้วยวิธี VDO Conference

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม