นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ที่ได้รับรางวัล ประกวดโปสเตอร์ เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาดกับสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2 รุ่นทั่วไป (เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี )
1.รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวปิยวรรณ พิมพามา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายนภพงษ์ ดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาว พิจิตรา โล้เชียงสาย
และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลประกวดนักขายมืออาชีพ (The best salesman 2021) และการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)
1. นางสาวปาริสา ขุนศรี นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนักขายมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (The best salesman 2021) จำนวน12 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 คน จาก 8 สถาบัน โดยการนำเสนอขายผ่านคลิปวิดีโอ
ในหัวข้อ “สินค้าขายดีสุดปังในยุค New Normal”
2. นางสาวปานชีวา วิปัสสา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)
เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »