โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...