การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้เข้าร่วมโครงการ “การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021)
ในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย ZOOM Application
วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...