คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัฒน์ มันทรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี คำไล้

Translate »