อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่ง
โดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564
ด้วยรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (การศึกษาด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และการอบรมแบบออนไลน์เสมือนจริงที่บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ การจัดการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ภูธรรมะ การจัดการ
3.นางสาวอภิรดี คำไล้ การจัดการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วรรณอุดม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
5.ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ เศรษฐศาสตร์
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร น้อยพรม เศรษฐศาสตร์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ การบัญชี
9.นางสาวขนิษฐา หาระคุณ การบัญชี
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
11.นางสาวภัชธีญา บุญฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12.นางสกุลไทย ป้อมมะรัง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
13.นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
14.นายพลกร วงศ์ลา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม