การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่มที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชา”การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่” กลุ่มที่ 1
เรื่อง เทคนิคการใช้ชีวิตในการฝึกปฏิบัติงานอย่างไรให้มีความสุข
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน2564 ณ อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม