พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     

Share to ...