กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเตา”

โครงการสืบสานภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม “หมอลำไทยเลย หรือ ลำแมงตับเตา” รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : (U2T) ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย)
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเตา”

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...