การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
และด้วยวิธีระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

 

 

Translate »