การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)วันที่ 25 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงรับจำนำ)การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมกับฐานข้อมูลสินทรัพย์และงบแสดงฐานะการเงิน”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19306

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »