การแปรรูปขิงเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารแปรรูป

โครงการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
ณ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การแปรรูปขิงเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารแปรรูป

      

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »