อบรมพัฒนาทักษะฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาEQ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดอบรมพัฒนาทักษะฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาEQ
ให้กับนักศึกษาสาขาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ณ ห้องประชั้น9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย