ประชุมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

ประชุมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดประชุมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ
ห้องประชุมชั้น9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม