การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ให้กับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม