การใช้คู่มือเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้คู่มือเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รุ่นที่ 2
ภายใต้โครงการพัฒนากวามรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม