โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น – อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัภูเลย
พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เทคนิคการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยวิทยากร 1. ดร.วรากรณ์ ใจน้อย 2. อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
การออกแบบสื่อกราฟฟิกเพื่องานธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานอาชีพ
โดยวิทยากร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล 2. อาจารย์ไหมคำ ตันติปทุม
ห้องประชุมสัมมนา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »