โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น – อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัภูเลย
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดีและการพิมพ์
หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
โดย 1. อาจารย์วิลัยพร ยาขามป้อม
2. นางขยุตรา ชัยสิทธิ์
เทคนิคการสื่อสารในการทำงาน
โดย 1. อาจารย์อัญญาภัสสร ชสพัชร์สิทธิกุล
2. อาจารย์รตาศา เนตรแสงสี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม