ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– “การปฏิบัติตนและมารยาททางสังคมในสถานประกอบการ”
– “เทคนิคการจัดการการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ”
โดย ประธานสาขาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »