“พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลโครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”
ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »